Zarys programu agroturystycznego turnusu rehabilitacyjnego nad jeziorem w Dworku Pod Kasztanami

Turnus rehabilitacyjny usprawniająco – rekreacyjny

Rodzaj niepełnosprawności osób korzystających z turnusów:

 • Osoby z dysfunkcją narządu ruchu, z wyłączeniem poruszających się na wózkach inwalidzkich,
 • osoby niepełnosprawne z wszelkimi dysfunkcjami ośrodkowego układu nerwowego, w tym:
  • choroby neurologiczne (mózgowe porażenie dziecięce, stany poudarowe, powypadkowe)
  • padaczka
  • choroby nerwowo-mięśniowe (dystrofie, rdzeniowy zanik mięśni, miopatie, neuropatie, miastenia) itp.
  • stany pourazowe
  • opóźnienie psycho - ruchowe
  • choroby metaboliczne
  • z wadami postawy
  • z zaburzeniami rozwoju psychoruchowego

Cel turnusu:

 • szkolenie rodziców (opiekunów) w zakresie problematyki zaburzeń ośrodkowego układu nerwowego oraz w zakresie umiejętności realizacji ustalonego programu usprawniania w warunkach domowych,
 • poprawa stanu zdrowia, samopoczucia i sprawności fizycznej,
 • prowadzenie zabiegów leczniczo – usprawniających
 • rozwijanie zaradności osobistej i umiejętności samoobsługowych,
 • umożliwienie wypoczynku fizycznego i psychicznego,
 • wdrażanie do współdziałania i współżycia w grupie.

Cele edukacyjne:

 • Zaspokajanie potrzeb ruchowych uczniów poprzez gry i zabawy na świeżym powietrzu , tańce, wycieczki piesze oraz zajęcia rewalidacyjne z zakresu gimnastyki korekcyjnej.
 • Obserwowanie przyrody z uwzględnieniem problematyki ochrony przyrody i ekologii, rozpoznawanie drzew i typowych roślin oraz zwierząt i ptaków.
 • Poznawanie historii kultury pałuckiej, podań ludowych, legend
 • Zwiedzanie historycznych miejsc na Pałukach, muzeum, zabytkowych kościołów, grodu Biskupin, ratuszy

Proponowane formy terapii:

 • kinezyterapia (usprawnianie ruchowe), indywidualne i grupowe (elementy metod NDT-Bobath, PNF, terapia manualna)
 • terapia ręki
 • terapia zajęciowa (usprawnianie manualne i psychopedagogiczne), indywidualna i grupowa
 • elementami metody nauczania kierowanego, zajęcia z elementami metod Weroniki Sherborne i Knilla
 • dział hydroterapii (masaż wodny, ćwiczenia w wodzie w wannach marki BTL
 • elektroterapia,
 • laseroterapia,
 • ciepłolecznictwo,
 • krioterapia,
 • ultradźwięki.

Kadra gwarantująca prawidłowy przebieg turnusu:

 • kierownictwo odpowiedzialne za przebieg turnusu
 • lekarz neurolog
 • pielęgniarka
 • specjalista do spraw rehabilitacji ruchowej
 • specjalista do spraw rekreacji
 • fizjoterapeuta
 • terapeuta zajęciowy

Przedstawiamiony program jest jedynie zarysem programu przygotowywanego indywidualnie dla danej grupy podczas turnusy szczegółowewgo programu zajęć. W/w treści nie staniową oferty hadnlowej.

Masz pytania? Napisz do nas: